>

Cruises to the Baltic Sea & Hotel on water

Noteikumi

 1. Izmantotie termini:
  - Jahta - jahta "Palsa";
  - Pasažieris - persona, kas veic rezervāciju un apmaksā braucienu ar Jahtu vai telpu nomu uz Jahtas;
  - Kapteinis - Jahtas vadītājs.
 2. Veicot kruīza rezervāciju iemaksājams avansa maksājums 50% apmērā no kruīza cenas.
 3. Kruīza datuma rezervācija tiek veikta brīdī, kad ir apmaksāts avansa maksājums 50% apmērā no kruīza cenas. Kruīza pieteikumam bez avansa maksājuma ir informatīvs raksturs.
 4. Ja brauciens nenotiek laikapstākļu vai nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, tas tiek pārcelts, abpusēji vienojoties par citu laiku.
 5. Ja brauciens nenotiek laikapstākļu dēļ un nav iespējams to pārcelt uz citu laiku, Pasažieris saņem atpakaļ par braucienu iemaksāto naudas summu.
 6. Pasažieris saņem atpakaļ par braucienu iemaksāto naudas summu, ja brauciens nenotiek SIA "Hercog" dēļ un braucienu nav iespējams pārcelt uz citu laiku.
 7. Pasažiera iemaksātā naudas summa netiek atmaksāta, ja Pasažieris vienpusēji atkāpjas, atceļot savu dalību braucienā.
 8. Ja Pasažieris neierodas uz braucienu, Pasažiera iemaksātā naudas summa netiek atmaksāta.
 9. Ja brauciena laikā Pasažieris atsakās no kāda iepriekš apmaksāta pakalpojuma vai pasākuma, kā arī, ja Pasažieris patvaļīgi pārtrauc braucienu, SIA "Hercog" neuzņemas atbildību un neatmaksā veiktās iemaksas. Pasažierim līdz ar to nav tiesību uz veikto maksājumu pilnu vai daļēju atmaksu un kompensācijas saņemšanu.
 10. SIA "Hercog" ir pienākums nodrošināt Pasažiera dalību braucienā tikai tad, ja Pasažieris ir veicis pilnu brauciena un ar to saistīto pakalpojumu apmaksu. SIA "Hercog" ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties, ja Pasažieris nav veicis visus maksājumus līdz brauciena sākumam.
 11. Ja Pasažieris vēlas mainīt kruīzu pret citu vai mainīt kruīza datumu, par to laicīgi jāinformē un pusēm par to jāvienojas.
 12. Brauciens var tikt pārcelts vienas sezonas ietvaros. Braucieni uz nākamo sezonu netiek pārcelti.
 13. Iegādājoties speciālos piedāvājumus, var tikt piemēroti speciāli nosacījumi attiecībā uz braucienu rezervēšanas un apmaksas kārtību.
 14. Papildus ērtības braucienu piedāvājumos var atšķirties (brokastis, saunas un kajīšu pieejamība u.tml.).
 15. SIA "Hercog" neorganizē izklaides un ekskursijas kruīzu galamērķos un pieturvietās, ja par to nav bijusi atsevišķa vienošanās. Jahtas mājas lapā publicētajai informācijai par tūrisma objektiem un izklaides iespējām ir informatīvs raksturs.
 16. SIA "Hercog" neatbild par gadījumiem, ja brauciena laiks ieildzis laikapstākļu dēļ, kā arī citu no SIA "Hercog" vai Kapteiņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.
 17. Kruīzos uzkāpšana uz Jahtas notiek uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte), kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods.
 18. Pasažierim ir pienākums patstāvīgi noskaidrot robežšķērsošanas prasības un noteikumus, ņemot vērā brauciena galamērķi, un sagādāt visus ceļošanai nepieciešamos dokumentus, kā arī pārbaudīt dokumentu derīguma termiņus. Nepilngadīgo pasažieru vietā šīs darbības veic bērna likumiskie pārstāvji.
 19. Visu kruīza laiku Pasažierim pēc pieprasījuma jāvar uzrādīt derīgi visi nepieciešamie ceļošanas dokumenti. Kruīzos, kuros nepieciešama vīza, Pasažierim jāvar uzrādīt visi ceļošanai nepieciešamie dokumenti pie uzkāpšanas uz Jahtas.
 20. SIA "Hercog" neatbild par Pasažiera aizturēšanu uz robežas vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos SIA "Hercog" ietur pilnu brauciena maksu un neatlīdzina nekādus zaudējumus šajā sakarā.
 21. Pasažieris atbild par zaudējumiem un izdevumiem, kas SIA "Hercog" var rasties Pasažiera trūkstošo ceļošanas dokumentu dēļ.
 22. Drošības apsvērumu dēļ nepilngadīgas personas vecumā līdz 18 gadiem piedalās braucienos tikai kopā ar pavadošo personu (vecāku, pavadoni).
 23. Pavadonim nepieciešama nepilngadīgās personas vecāku/aizbildņu atļauja ceļot.
 24. Pavadonis var būt persona, kas sasniegusi 25 gadu vecumu, un tas drīkst uzņemties atbildību ne vairāk kā par 2 nepilngadīgām personām. Šis noteikums neattiecas uz grupu braucieniem.
 25. Nepilngadīgās personas bez pavadošās personas drīkst piedalīties vienas dienas braucienos uzrādot vecāku/aizbildņu atļauju (kopā ar vecāka(-u) kontaktinformāciju). Šis noteikums attiecas uz personām no 16 līdz 18 gadu vecumam.
 26. SIA "Hercog" ir tiesības mainīt vecuma ierobežojumus.
 27. Plānojot braucienus kopā ar nepilngadīgām personām, kā arī pasākumus un citas aktivitātes uz Jahtas, lūdzam ņemt vērā Bērnu tiesību aizsardzības likumu, saskaņā ar kuru bērni, nesasnieguši 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties publiskās vietās bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes no plkst. 22.00 - 06.00.
 28. Uzkāpt uz Jahtas un nokāpt no tās drīkst tikai ar Kapteiņa atļauju.
 29. Pie uzkāpšanas uz Jahtas Kapteinim ir tiesības atteikties uzņemt uz klāja pasažieri, kurš atrodas reibuma stāvoklī vai uzvedas neadekvāti. Šajā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atmaksāta.
 30. Izbraukšana notiek precīzi iepriekš norādītajā laikā. Kavēšanās gadījumā Pasažieris uzņemas risku netikt uzlaists uz Jahtas. Kapteinim nav pienākuma gaidīt Pasažieri, tādejādi pārceļot izbraukšanas laiku. Minētais noteikums attiecas uz jebkuru pieturvietu brauciena laikā. Pasažiera neierašanās uz piestātnes gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atmaksāta.
 31. Dodoties ceļā ar velosipēdu uz piestātnes jāierodas laicīgi, vismaz 30 minūtes pirms plānotā izbraukšanas laika.
 32. Atļauts pārvadāt bērnu ratus, ja braucienā piedalās bērns, kam tie paredzēti. Bērnu ratu lietošana brauciena laikā notiek stingri ievērojot Jahtas apkalpes norādes.
 33. Pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām atļauts pārvadāt un brauciena laikā lietot ratiņkrēslu. Lai saņemtu palīdzību uz piestātnes vai brauciena laikā, par to jāpaziņo rezervācijas veikšanas brīdī. Palīdzība ietver uzkāpšanu un/vai nokāpšanu no Jahtas, kā arī palīdzību ar bagāžu. Uz piestātnes jāierodas laicīgi, vismaz 30 minūtes pirms plānotā izbraukšanas laika.
 34. SIA "Hercog" nerekomendē doties ceļojumā grūtniecības pēdējos mēnešos. Grūtniece uzņemas pilnu atbildību par savu un gaidāmā bērna veselību.
 35. Mājdzīvnieki uz Jahtas nav atļauti.
 36. Smēķēt uz Jahtas atļauts tikai un vienīgi Kapteiņa norādītajā vietā un laikā. Smēķēšana kajītēs ir aizliegta.
 37. Lietot alkoholu uz Jahtas ir atļauts, apmēros, kas neapdraud citu un paša drošību un veselību, un nav traucējoši citiem. Personīgās un citu pasažieru drošības dēļ uz Jahtas klāja un koplietošanas telpās aizliegts uzturēties stiprā alkohola reibumā. Jahtas apkalpe ir tiesīga uz brauciena laiku konfiscēt alkoholu pasažierim, kura uzvedība ir neadekvāta vai citiem traucējoša.
 38. Uz Jahtas aizliegts uznest, lietot un pārvadāt narkotiskās un psihotropās vielas.
 39. Bagāžā nedrīkst pārvadāt pašaizdegošās, sprāgstošas, radioaktīvas, kodīgas, indīgas un smakojošas vielas; priekšmetus un vielas, kas var sabojāt Jahtu, smērēt un notraipīt mantas; priekšmetus un vielas bez atbilstoša iepakojuma; pielādētus šaujamieročus; priekšmetus un vielas, kurus aizliedz pārvadāt muitas un citi noteikumi.
 40. Jahtas apkalpei ir tiesības drošības apsvērumu dēļ Pasažierim klātesot pārbaudīt tā bagāžu.
 41. Šaujamieroči vai citi ieroči pie uzkāpšanas uz Jahtas jānodod glabāšanā Kapteinim.
 42. SIA "Hercog" neuzņemas atbildību par Pasažiera personīgajām mantām brauciena laikā, neatbild par Pasažiera naudu, dokumentiem, kā arī citām kajītēs vai koplietošanas telpās atstātām mantām. SIA "Hercog" nav atbildīga par pamestām un pazaudētām lietām, nevar garantēt to atgriešanu un neizmaksā kompensāciju.
 43. Pasažieru apģērbam netiek izvirzītas īpašas prasības. Drošības nolūkos uz Jahtas nav ieteicams atrasties augstpapēžu apavos. Ieteicams izvēlēties ērtus apavus, ērtu un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, ņemot vērā, ka uz ūdens ir vēsāks kā uz sauszemes, pretvēja jakas, saulesbrilles un lietot saules aizsargkrēmu.
 44. Peldēšanās no Jahtas nav atļauta.
 45. Makšķerēšana no Jahtas ir atļauta, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.
 46. Aizliegts lauzt vai citādi bojāt Jahtu, tās inventāru un iekārtas, bojāt vai demolēt telpas.
 47. Pasažieris ir atbildīgs par Jahtai un uz tās esošai mantai nodarītajiem zaudējumiem. Gadījumā, ja pasažiera vainas dēļ Jahta vai uz tās esošais aprīkojums vai inventārs tiek bojāts, Pasažierim ir pienākums segt materiālos zaudējumus. Nodarītā zaudējumu apmēru nosaka SIA "Hercog" pārstāvis un/vai Jahtas īpašnieks.
 48. Par drošības un glābšanas palīglīdzekļu bojāšanu tiek ziņots policijai.
 49. Uz Jahtas jāievēro elementāra tīrība un kārtība visās koplietošanas telpās.
 50. Aizliegts piegružot Jahtu, mest atkritumus tiem neparedzētās vietās.
 51. Aizliegts mest jebko pāri bortam tā piesārņojot jūru, līci vai ostas akvatoriju.
 52. Aizliegts patvaļīgi atvērt iluminatorus bez Jahtas apkalpes atļaujas.
 53. Pēc Jahtas virtuves un tajā esošo priekšmetu un tehnikas lietošanas jāatstāj virtuve un tajā esošie priekšmeti un tehnika tīri. Lai saudzētu virsmas, jāizmanto speciāli paliktņi.
 54. Uz Jahtas esošā sadzīves tehnika un inventārs jālieto saudzīgi, atbilstoši drošības tehnikas noteikumiem un mērķiem, kam tie paredzēti.
 55. Jahtas apkalpei Pasažiera klātbūtnē, ir tiesības pārbaudīt kajīti, kā arī tajā esošās drošības sistēmas, aprīkojuma un inventāra stāvokli. Gadījumā, ja tiek konstatēti bojājumi, tiek pieaicināts Kapteinis un sastādīts akts.
 56. Lai izvairītos no pārpratumiem, Pasažierim savlaicīgi jāinformē Jahtas apkalpe par bojājumiem kajītē, nepieciešamību veikt ārpuskārtas uzkopšanu vai gultasveļas nomaiņu.
 57. Jahtas apkalpe ir tiesīga, ne mazāk kā divu cilvēku sastāvā, bez Pasažiera klātbūtnes, ieiet kajītē, lai novērstu tehniskas problēmas, bojājumus, uzkoptu vai veiktu citas nepieciešamās darbības.
 58. Pasažieriem jāievēro vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, ievērojot savstarpējo attiecību kultūru, jāizturas ar cieņu pret Jahtas apkalpi, Kapteini, citiem pasažieriem, dabu un vidi.
 59. Pasažieriem uz Jahtas jārēķinās ar citu pasažieru komfortu. Aizliegts jebkādā veidā traucēt citu pasažieru atpūtu, tostarp tos fotografēt vai filmēt bez šo personu piekrišanas.
 60. Aizliegts atskaņot skaļu mūziku pēc plkst.23.00 līdz plkst.06.00. Šis aizliegums nav spēkā, ja tiek nomāta visa Jahta.
 61. Uz Jahtas aizliegts dedzināt sveces un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu. Izņēmums ir sveču dedzināšana uz svinību tortēm, kam jābūt nepārtraukti uzraudzītam.
 62. Pirotehnikas lietošana uz Jahtas nav atļauta.
 63. Pasažieris ar savu rīcību un uzvedību nedrīkst apdraudēt savu un citu pasažieru veselību, drošību, dzīvību un mantu. Pasažiera pienākums ir nekavējoties ziņot Jahtas apkalpei, ja tie citu personu darbībā saskata šādus draudus.
 64. Brauciena laikā bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, drīkst uzturēties uz Jahtas klāja tikai kopā ar tos pavadošajām personām, ģērbti drošības vestēs. Drošības vestei ir jābūt pareizi uzvilktai un aizsprādzētai. Ja drošības veste netiek lietotas atbilstoši tās lietošanas instrukcijai, uzskatāms, ka bērns uz klāja atrodas bez drošības vestes. Drošības līdzekļu lietošanu uzrauga Jahtas apkalpe. Ja situāciju nav iespējams atrisināt nekavējoties, bērnam kopā ar pavadošo personu jādodas uz iekštelpām.
 65. Pasažieri drīkst uzturēties tikai tiem paredzētajās un ierādītajās telpās un zonās uz klāja.
 66. Saunas lietošana jāsaskaņo ar Jahtas apkalpi. Bērni drīkst lietot saunu no 5 gadu vecuma pavadošo personu uzraudzībā.
 67. Aizliegts ieiet mašīntelpā.
 68. Stingri aizliegts ieiet stūres mājā bez Kapteiņa uzaicinājuma.
 69. Visu brauciena laiku pasažieriem jāievēro Kapteiņa un Jahtas apkalpes norādījumi un bez ierunām jāpakļaujas tiem.
 70. Jahtas apkalpe ir atbildīga par Kapteiņa rīkojumu izpildi saistībā ar kārtību un drošību uz Jahtas.
 71. Kapteinim ir tiesības pārtraukt vai neuzsākt braucienu, kā arī mainīt maršrutu drošības vai citu apsvērumu dēļ.
 72. Nav atļauts iznest no Jahtas uz tās esošo tehniku vai inventāru. Par zādzības mēģinājumu tiek ziņots policijai.
 73. Pasažiera datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pasažiera sniegtā informācija tiek izmantota vienīgi tiem mērķiem, kam šī informācija ir sniegta.
 74. Ar šiem noteikumiem Pasažieris tiek informēts, ka viņš var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un video materiāli var tikt ievietoti Jahtas mājas lapā internetā un sociālajos tīklos.
 75. Jebkuras nesaskaņas un strīdi, kas rodas starp pusēm, tiek risināti sarunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā.
 76. Ar brauciena maksas daļēju vai pilnu apmaksu Pasažieris apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem.
2020.gada 25.jūnijs.